Statut 1753c.io

STATUT
„17 53c – Stowarzyszenie na rzecz cyberbezpieczeństwa”

Tekst Statutu przyjęty na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia w dniu 20.02.2021

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie o nazwie 17 53c – Stowarzyszenie na rzecz cyberbezpieczeństwa, które zwane jest dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną, trwałą organizacją osób fizycznych mającą na celu przede wszystkim podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Stowarzyszenie prowadzi prace polegające na gromadzeniu wiedzy, przygotowywaniu ekspertyz, opracowań, stanowisk w zakresie wymienionej problematyki. Stowarzyszenie inspiruje, promuje, wspiera oraz bierze udział w projektach mających na celu rozwój cyberbezpieczeństwa w tym we współpracy m.in. z innymi podmiotami, w tym organizacjami rządowymi oraz samorządami.
Stowarzyszenie może używać także nazwy skróconej: „Stowarzyszenie 17 53c”.
Stowarzyszenie może używać też tłumaczeń nazwy w językach obcych.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104) oraz niniejszego Statutu.
§3
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

§5
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§6
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z tej działalności przeznaczony jest na działalność statutową.
§7

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II
CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

§8
Celem Stowarzyszenia jest:
podejmowanie i prowadzenie działań w zakresie upowszechnienia cyberbezpieczeństwa; prowadzenie prac, polegających na gromadzeniu wiedzy w wymienionym obszarze, przygotowywaniu ekspertyz, opracowań oraz stanowisk w zakresie wymienionej problematyki; inspirowanie, promowanie, wspieranie oraz udział w projektach, mających na celu rozwój wymienionego obszaru działania, w tym we współpracy z innymi podmiotami,
integracja środowiska ekspertów oraz utworzenie platformy wymiany opinii, sprzyjającą wymianie doświadczeń i dzieleniu się wiedzą pomiędzy środowiskiem naukowców oraz przedsiębiorców,
tworzenie niezależnych analiz z zakresu cyberbezpieczeństwa,
organizowanie spotkań, seminariów i konferencji, wypracowywanie i promowanie stanowisk i ekspertyz tematycznie związanych z cyberbezpieczeństwem,
współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych projektów związanych z cyberbezpieczeństwem.
§9
Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
integrację członków,
inicjowanie i wspieranie organizacyjne oraz finansowe działań związanych z celami Stowarzyszenia,
organizowanie konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, w celu propagowania celów Stowarzyszenia; także występowanie w roli współorganizatora, promotora, sponsora wspierającego,
opracowywanie opinii, ekspertyz, opracowań, tworzenie warunków do powstawania nowych trendów w obszarach działania Stowarzyszenia,
tworzenie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz inicjowanie wydawnictw zgodnych z celami Stowarzyszenia,
działania na rzecz rozwoju członków Stowarzyszenia poprzez katalizowanie transferu wiedzy,
działania na rzecz współpracy interdyscyplinarnej,
współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności z podmiotami specjalizującymi się w obszarze cyberbezpieczeństwa, ale także z samorządami terytorialnymi, gospodarczymi, zawodowymi, administracją rządową, administracją samorządową oraz ośrodkami naukowymi i badawczymi,
propagowanie i edukację w zakresie prowadzenia badań naukowych, rozwoju technologii, działalności gospodarczej i wymiany naukowej,
pozyskiwanie funduszy wspierających działania statutowe Stowarzyszenia,
podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi i realizacji statutowych celów.

§10
Dla podniesienia poziomu prowadzonych działań Stowarzyszenie może powoływać i rozwiązywać sekcje, jako funkcjonalnie i organizacyjnie wyspecjalizowane jednostki zajmujące się konkretną dziedziną działań Stowarzyszenia. Warunki powstawania jednostek, o których mowa powyżej określa Zarząd w drodze uchwały.
Ciała organizacyjne wymienione w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie posiadają odrębnej osobowości prawnej i działają jedynie w ramach Stowarzyszenia, mogą jednak posługiwać się nazwą własną obok nazwy Stowarzyszenia.
Działaniami ciała organizacyjnego wymienionego w punkcie 1 niniejszego paragrafu kieruje Przewodniczący podległy bezpośrednio decyzjom Zarządu Stowarzyszenia.
Ciała organizacyjne wymienione w punkcie 1 niniejszego paragrafu oraz ich Przewodniczących, na wniosek członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd.

Rozdział III.
CZŁONKOWIE ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
Członków Zwyczajnych na poziomie: Medium.
Członków Zwyczajnych na poziomie: High.
Członków Zwyczajnych na poziomie: Critical.
Członków Nadzwyczajnych.
Członków Wspierających.
§13
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami, który:
posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
korzysta z pełni praw publicznych,
utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia,
deklaruje chęć ich realizacji,
przedstawi rekomendacje dwóch członków Stowarzyszenia,
złoży deklarację członkowską.
Uchwałę o przyjęciu danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Nowo przyjęty członek opłaca wpisowe oraz składki za rok, w którym został przyjęty.
Uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych albo członków nadzwyczajnych podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
Członek zwyczajny może działać w Stowarzyszeniu przez Pełnomocnika. Stosowne pełnomocnictwo musi być każdorazowo dostarczone do Zarządu Stowarzyszenia lub przedłożone przez pełnomocnika na Walnym Zebraniu Członków.
Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna, która zasłużyła się znacząco dla dobra Stowarzyszenia lub posiada istotne osiągnięcia w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z cyberbezpieczeństwem na jednym, lub więcej z pól aktywności: edukacyjnym, badawczym, administracyjnym, biznesowym, technicznym, prawnym lub organizacyjnym.
Członkostwo nadzwyczajne nadaje Walne Zebranie Członków na podstawie wniosku Zarządu.
Członkowie nadzwyczajni mogą być zwolnieni z opłacania składek członkowskich na mocy uchwały Zarządu.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, przy czym osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Uchwałę o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
§14
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do realizacji jego celów.
przestrzegać postanowienia Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
regularnie i terminowo opłacać roczne składki członkowskie w terminie do dnia 30 marca każdego roku.
§15
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
uczestniczyć we wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenia,
korzystać z pomocy i porad Stowarzyszenia,
korzystać z innych świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia,
zgłaszać wnioski dotyczące Stowarzyszenia,
posiadać legitymację i nosić odznakę Stowarzyszenia.
Członkowie nadzwyczajni mają wszystkie prawa członków zwyczajnych. Członkowie nadzwyczajni mogą jednak brać udział z głosem doradczym w pracach statuto­wych organów Stowarzyszenia
Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Członkowie wspierający mogą jednak brać udział z głosem doradczym w pracach statuto­wych organów Stowarzyszenia.

§16
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki rocznej dłużej niż 6 miesięcy lub niewywiązywania się Członka Wspierającego z zadeklarowanej pomocy,
śmierci lub utraty osobowości prawnej,
pozbawienia praw publicznych,
utraty przez Członka zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych,
wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu: naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów, a w szczególności nie uczestniczenie w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż jeden rok,
działania na szkodę Stowarzyszenia,
likwidacji Stowarzyszenia.

§17
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia lub skreślenia z listy członków lub od wykluczenia ze Stowarzyszenia członek Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia.
Odwołanie rozpatruje Walne Zebranie Członków na najbliższym posiedzeniu.
§18
Pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pozbawia ich jednocześnie członkostwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej.

§19
Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do członków Stowarzyszenia.
Przepis powyższy dotyczy odpowiednio pracowników Stowarzyszenia, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§20
Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia osobom wymienionym w §23 pkt. 2 i 3 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§21
Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz osób wchodzących w skład podmiotów wymienionych w §23 pkt. 2 i 3 i przez te osoby na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z jednego z celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§22
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
§23
Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną powołuje się na trzyletnią kadencję z możliwością powołania na kolejne trzyletnie kadencje.

§24
Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 30 minut później następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na sali. Dotyczy to także głosowań w sprawie wyboru członków władz Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków
§25
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej jeden raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
z własnej inicjatywy,
na wniosek Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane i zostały one przedstawione w porządku obrad, chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad.
Pracami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący a protokołuje Sekretarz wybierani każdorazowo przez uczestników Walnego Zebrania Członków.
Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską co najmniej na 14 dni przed jego terminem i przesyła porządek obrad. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Stowarzyszenia uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§26
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
uchwalanie Statutu i jego zmian kwalifikowaną większością 2/3 głosów,
wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności statutowej i finansowej,
uchwalanie programu i planu rzeczowo – finansowego na okres następny,
udzielanie absolutorium Zarządowi,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w Statucie,
ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku kwalifikowaną większością 2/3 głosów,
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
Zarząd

§27
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
Zarząd składa się z członków w liczbie od dwóch do pięciu. O liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i pozostałych członków Zarządu, którym mogą zostać przydzielone funkcje Skarbnika lub Sekretarza. Podział stanowisk w Zarządzie może zostać ustalony na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, w takim przypadku Zarząd nie obsadza stanowisk samodzielnie w swoim składzie.
Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba, która:
pozostaje z członkami Komisji Rewizyjnej w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
upływu kadencji Zarządu – jednakże członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki do czasu powołania przez Walne Zebranie Członków nowego Zarządu,
odwołania przez Walne Zebranie Członków,
rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji,
śmierci członka Zarządu.
Odwołanie członka Zarządu może nastąpić na skutek:
podjęcia obowiązków poza Stowarzyszeniem, których charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,
istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu w trakcie trwania kadencji o ile liczba członków Zarządu spadła poniżej minimalnej wymaganej na mocy niniejszego statutu Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego.
Odwołanemu członkowi Zarządu przysługuje prawo do zwrócenia się do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o odwołaniu. Wniosek odwołanego członka Zarządu rozpatruje Walne Zebranie Członków na najbliższym posiedzeniu

§28
Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc lub na wniosek prezesa lub dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
Na posiedzenie Zarządu mogą zostać zaproszeni z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są łącznie: prezes Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu.
Decyzje w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagają uchwały Zarządu podejmowanej zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą głosować poza jego posiedzeniami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Nabywanie lub zbywanie praw lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej
5 000,00 zł wymaga zgody Komisji Rewizyjnej.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może postanowić o przyznaniu wynagrodzenia członkom Zarządu Stowarzyszenia z tytułu wykonywania ich obowiązków.

§29
Do kompetencji Zarządu należy:
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
skreślanie i wykluczanie członków,
powoływanie i rozwiązywanie sekcji oraz powoływanie ich przewodniczących,
zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
opracowywanie i uchwalanie planów działania Stowarzyszenia,
sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna
§30
Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie może być ponadto osoba, która:
pozostaje z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
W kwestiach związanych z podejmowaniem uchwał przez Komisję Rewizyjną, jak również z ustaniem członkostwa w Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnieniem jej składu osobowego odnośne przepisy dotyczące Zarządu Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio.

§31
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku lub na wniosek przewodniczącego albo dwóch członków Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§32
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia,
występowanie do Zarządu i Walnego Zebrania Członków z wnioskami wynikającymi z kontroli,
składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu członkowi Stowarzyszenia,
żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień od Zarządu lub członków Stowarzyszenia.
Rozdział V
Rada Programowa Stowarzyszenia
§ 33
Zarząd Stowarzyszenia na mocy uchwały może postanowić o powołaniu Rady programowej Stowarzyszenia i przyjąć regulamin jej działania.
Członkowie Rady powoływani są i odwoływani w drodze uchwały Zarządu. Podjęcie uchwały następuje na podstawie wniosku Prezesa Zarządu Stowarzyszenia przy pisemnej rekomendacji, co najmniej 5 członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
Członkowie Rady powoływani są na trzyletnią kadencję. Liczba członków Rady nie jest ograniczona.
Rada Programowa Stowarzyszenia stanowi organ wspierający Zarząd w zakresie przygotowywania dokumentów, analiz, planowania strategicznego. Zarząd może zwracać się do Rady oraz jej poszczególnych członków z prośbą o opinię, wsparcie merytoryczne oraz honorowe reprezentowanie Stowarzyszenia.
Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia. Koszty związane z działaniem Rady i jej członków na rzecz Stowarzyszenia stanowią koszt statutowy Stowarzyszenia.
Członkowie Rady Programowej Stowarzyszenia mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Rada Programowa Stowarzyszenia podejmuje decyzje i uchwały zwykłą większością głosów obecnych w przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
Rozdział VI
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§34
Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki nabyte w trakcie trwania Stowarzyszenia.
Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z:
wpływów ze składek członkowskich,
świadczeń członków wspierających,
darowizn, spadków, zapisów,
subwencji, dotacji.
dochodów ze zbiórek, aukcji, przetargów, ofiarności publicznej, pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych,
własnej działalności gospodarczej,
z odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów jego funkcjonowania.
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

Rozdział VII
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§35
Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Data (rrrr-mm-dd):

Podpisy:

Scroll to Top